Close

Szkoła

center

Polska Szkoła w Nikozji i Larnace na Cyprze jest zarejestrowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, współpracujący z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie nauczania języka polskiego za granicą, wspierania uczestnictwa w kulturze oraz w celu podtrzymywania więzi Polaków z krajem. Szkoła stanowi uzupełnienie publicznej edukacji cypryjskiej, wspomagając uczniów w swobodnym kontynuowaniu nauczania w placówkach edukacyjnych w Polsce.

Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Wagner

 • Studia magisterskie, dzienne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, kierunek filolologia polska, ukończone dwie specjalizacje: nauczycielska oraz filmoznawcza
 • Studia Pedagogiczne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Status egzaminatora maturalnego
 • Przewodnicząca Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku) – w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • Staż pracy w Polsce do roku 2011: 9 lat (nauczyciel języka polskiego, egzaminator maturalny i wychowawca klasy w szkole podstawowej, technikum, liceum)

Dodatkowe zaświadczenia o ukończonych kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Metodyka nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego na etapie wczesnoszkolnym
 • Logopedia pierwszego stopnia
 • Kurs egzaminatora maturalnego z języka polskiego
 • Kurs: „Praktyczne metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi”
 • Kurs: „Wspomaganie uczniów uzdolnionych”
 • Kurs: „Skuteczne przygotowanie uczniów do matury”
 • Kurs: „Umiejętności wychowawcze w kształtowaniu i korygowaniu postaw i zachowań młodzieży”
 • Kurs opiekuna wycieczek szkolnych i kolonii
 • Kurs: Grafika komputerowa
 • Język niemiecki B2.

Polska Szkoła na Cyprze oferuje:

 • Treści edukacyjne zgodne z podstawą programową – Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce z dnia 14 lutego 2017 roku
 • Poznawanie języka polskiego, literatury, wiedzy o kulturze, historii i geografii, kultywowanie polskich tradycji
 • Organizację szkolnych spotkań z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki, w czasie których dzieci mają okazję poznać ich osiągnięcia, warsztat pracy oraz spróbować swoich sił w różnych dziedzinach nauki i sztuki
 • Twórcze zajęcia prowadzone w atmosferze bezpieczeństwa, sprzyjającej rozbudzeniu zamiłowania do nauki
 • Wykorzystanie potencjału językowego dzieci dwujęzycznych
 • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez uczestnictwo w projektach czytelniczych, konkursach, przedstawieniach teatralnych i imprezach okolicznościowych
 • Indywidualny tok nauczania dostosowany do możliwości ucznia
 • Integrację dzieci oraz możliwość poznania nowych przyjaciół.